MELINA HILLERBERG

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning innebär information och vägledning för personer som vill börja en utbildning eller söka arbete. Mitt uppdrag är att stödja och stärka elever som står inför ett val eller är i behov stöd och vägledning. Som studie- och yrkesvägledare ger jag allmän information i grupp, vägledningssamtal samt digital vägledning. Tillsammans med skolor jobbar jag aktivt för att vägledningen ska ske kontinuerligt och genomsyra flertalet ämnen i skolan.

Vägledning är en process som kan ta tid. Det finns ett växande behov av att hjälpa människor att hantera övergångar mellan olika utbildningar och övergången mellan utbildning och arbetsmarknad.

 

Ett krav i skollagen, Skollag (2010:800) 2 kap. 29 §

Elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklassen, ska ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses.

 

Enligt lgr11 2.6 - Skolan och omvärlden

Studie- och yrkesvägledaren ska informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och

vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.

 Om mig

Jag är utbildad studie-och yrkesvägledare och har en kandidatexamen i pedagogik/beteendevetenskap från Stockholms Universitet. Jag har även studerat pedagogik och skolutveckling på avancerad nivå.

Sedan 2013 har jag arbetat som studie- och yrkesvägledare. Jag har erfarnehet av att arbeta både på kommunala och fristående skolor, från grundskola till gymnasium samt på uppdrag av arbetsförmedlingen.

 

I mitt uppdrag som studie- och yrkesvägledare arbetar jag med eleven i fokus, utifrån elevens behov. Jag strävar alltid mot att samtliga elever oavsett kön, funktionsvariation, social eller kulturell bakgrund ska få rätt förutsättningar för att kunna göra välgrundade studie- och yrkesval. Jag vill att alla elever ska få möjlighet att genomföra ett genomtänkt, stressfritt, realistiskt val utifrån sin potential.